Generalforsamling 2021 i Hørby Kulturhus kl. 19.00

På grund af Corona er tilmelding påkrævet. Tilmelding til ingolfgeipel@hotmail.com

Indkaldelse til generalforsamling den 20. maj 2021 klokken 19:00 i Hørby kulturhus

Foto9300 indkalder medlemmer til generalforsamling på denne dato.

Betalt kontingent berettiger til stemme på generalforsamlingen.

Kontingent kan indbetales på mobile pay  7713EG  eller ved fremmøde på Generalforsamlingen.

Kontingentet er uændret 1.- kr.

Dagsorden er:

§ 4. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed
 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal, der indkaldes med mindst tre ugers varsel over Facebookgruppen eller pr. e-mail med angivelse af dagsordenen.
  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.(den 6. maj er tidsfristen) Endelig dagsorden lægge ud på Facebook gruppen senest 1 uge før generalforsamlingen. Medlemmer uden Facebook kan rekvirere dagsorden hos bestyrelsen.
 3. Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har deltaget i mindst 3 af klubbens arrangementer og møder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

(På grund af Corona foreslår bestyrelsen at alle der har betalt kontingent for 2021 er stemmeberettigede)

 • Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af stemmetæller.
 4. Bestyrelsens beretning.
 5. Regnskabsaflæggelse.
 6. Fastsættelse af kontingent ved fremmøde på klubmøderne, og budget
 7. Eventuelle forslag  (Indkomne forslag offentliggøres på Facebook en uge før generalsamlingen)
 8. Valg:

På ulige år vælges:

2 bestyrelsesmedlemmer

På valg er GulvOle og Jan Abel ….. begge vil gerne genopstille.

1 bilagskontrollant

 • Eventuel.
 • Alle afstemninger og valg foregår ved håndsoprækning med mindre blot et fremmødt stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis denne finder det nødvendigt.
  Dog skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3-del af foreningens medlemmer til foreningens e-mail stiller krav derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget begæring herom.
 • Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer der opfylder § 4 stk. 3, kan afgive stemme

Sæby den 17.maj 2021

Forslag til Generalforsamlingen den 20.maj 2021.

 1. Forslag til kontingentforhøjelse pr. 01.01.2022 til kr. 50.- pr. år.
 2. Kaffekasse kr. 20.- for medlemmer, kr. 40,-  for besøgende, gældende fra 24 maj 2021.
 3. Oprettelse af et udvalg til arrangementer.
 4. Oprette af et udvalg til kurser.

M.v.h.

Bestyrelsen for Foto9300.