Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted og formål

 1. Klubbens navn er FOTO9300
 2. Klubbens hjemsted er Frederikshavn Kommune
 3. Klubben er medlem af Selskabet for Dansk Fotografi, SDF
 4. Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesse og sans for fotografi samt formidle kendskabet til fotografering.

Dette opnås ved fototure, løsning af fotografiske opgaver, foredrag, billedkritik, instruktioner, undervisning, samarbejde med andre klubber / foreninger, arrangementer i form af udstillinger, konkurrencer, kurser og andet efter ønske fra medlemmernes side.

§ 2. Medlemskab

 1. Alle med interesse for fotografi og fotografering kan blive medlem af FOTO9300.
  Ved optagelsen som medlem accepteres foreningens vedtægter.
 2. Bestyrelsen kan træffe afgørelse om eksklusion af medlemmer, der ikke overholder disse vedtægter eller gyldige beslutninger truffet af generalforsamlingen. Eksklusionen, skal være saglig og begrundes skriftligt.

En eksklusion skal godkendes på næstkommende generalforsamling.

 • Medlemmer kan opstille for FOTO9300 ved konkurrencer, hvor klubmedlemsskab kræves.
 • FOTO9300 kan uden særlig tilladelse eller vederlag bruge fotos medlemmerne uploader på FOTO9300 hjemmeside, herunder galleri mv. og Facebook. Foreningen kan bruge disse fotos på FOTO9300 hjemmeside, Facebook, fælles gallerier og i forbindelse med presseomtale. Ved udtrædelse af foreningen kan fotos skriftligt forlanges slettet fra hjemmeside, Facebook og fællesgallerier.

§ 3. Kontingent og økonomi

 1. Det årlige kontingent andrager kr. 50,- som betales ved første møde efter årsskifte.
 2. Fremmødte medlemmer betaler kr. 20.- ved hvert fremmøde i klubben.
 3. Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for det følgende regnskabsår.
 4. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
  Det reviderede regnskab skal fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 5. Kassereren fører regnskab og administrerer foreningens kontantbeholdning.
 6. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor inden generalforsamlingen.
  Regnskabet underskrives af hele bestyrelsen. Foreningen skal være registreret i CVR registret i henhold til gældende Dansk lovgivning.

§ 4. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed
 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal, der indkaldes med mindst tre ugers varsel over Facebookgruppen eller pr. e-mail med angivelse af dagsordenen.
  Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden lægge ud på Facebook gruppen senest 1 uge før generalforsamlingen. Medlemmer uden Facebook kan rekvirere hos bestyrelsen.
 3. Møde-og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har deltaget i mindst 3 af klubbens arrangementer og møder. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 4. Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
 5. Valg af dirigent.
 6. Godkendelse af dagsorden.
 7. Valg af stemmetæller.
 8. Bestyrelsens beretning.
 9. Regnskabsaflæggelse.
 10. Fastsættelse af kontingent ved fremmøde på klubmøderne, og budget
 11. Eventuelle forslag
 • Valg:

På lige år vælges:

3 bestyrelsesmedlemmer

1 bestyrelses suppleant

1 bilagskontrollant suppleant

På ulige år vælges:

2 bestyrelsesmedlemmer

1 bilagskontrollant

 • Eventuel.
 • Alle afstemninger og valg foregår ved håndsoprækning med mindre blot et fremmødt stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis denne finder det nødvendigt.
  Dog skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3-del af foreningens medlemmer til foreningens e-mail stiller krav derom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter bestyrelsen har modtaget begæring herom.
 • Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Kun medlemmer der opfylder § 4 stk. 3, kan afgive stemme

§ 5. Bestyrelsen

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

 • Foruden de 5 bestyrelsesmedlemmer vælges der 2 bestyrelsessuppleanter (1. suppleant og 2. suppleant).
  Disse indtræder i bestyrelsen, hvis frafald opstår, og følger den pågældendes resterende valgperiode.
 • Alle valg gælder for en 2-årig periode.
 • Første gang der vælges, trækkes der lod om valgperioden i henhold til §4. stk. 8 valg.
  Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder men har ikke stemmeret.
 • Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der opfylder § 4 stk. 3.

§ 6. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 1. Ændring af vedtægter kræver at mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor.
 2. Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, hvor mindst 2/3-del af foreningens medlemmer stemmer derfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke tilstede kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, dog tidligst 4 uger efter.
 3. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan foreningen opløses hvis 2/3 af de fremmødte stemmer herfor
 4. Såfremt det vedtages at opløse foreningen, skal dennes eventuelle aktiver doneres til fotografiets fremme, f.eks. PixlArt i Østervrå.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 13. februar 2020